กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระ

            สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระภาษาไทย ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 3 โรงเรียนกันทรวิชัย

บุคลากรกลุ่มสาระ
ประกอบด้วย

สมจินต์

นางสมจินต์  อรรคฮาตศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

ปริศนา

นางปริศนา  ทาโว

นางสาวพรทิพย์  สารปรัง

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระภาษาไทย

                      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในภาษา  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การดู การอ่าน การเขียน และการคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจกลุ่มสาระภาษาไทย
1.      จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะการคิด และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.    จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การฟัง การดู การเขียน และการคิด
3.     พัฒนาองค์กร บุคลากร และสื่ออย่างมีระบบ

เป้าประสงค์กลุ่มสาระภาษาไทย

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนด้านทักษะทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามาตรฐานสากล

Last modified: Thursday, 20 December 2018, 10:35 AM