กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระฯ

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางนารี  คุณแรง 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวรรณภา  หนูวรรณะ

นายกิตติพงษ์  ภูจอมจิตร

นางยิ้มระมัย  พลศรี

นางวาริน  พรหมศักดิ์

น.ส.ปัทมาพร  ภูกาบิล

น.ส.ณปภัช  สายรัมย์

Last modified: Thursday, 20 December 2018, 02:17 PM