กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระ

สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระการงานอาชีพแลละเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรวิชัย ตั้งอยู่ในสองพื้นที่ด้วยกัน โดยแบ่งพื้นที่การทำงานออกได้ดังนี้
1. กลุ่มการงานอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่ม งานช่าง งานคหกรรม ตั้งอยู่บริเวณอาคารคหกรรม และอาคารช่างอุตสาหกรรม

2. กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และงานธุรกิจ ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารหนึ่ง

บุคลากรกลุ่มสาระ

ประกอบด้วย

นายประยงค์  โพธิ์ขี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 

นายสำรวย  พรหมวิริยะกุล

                 สุพจน์

นายนรินทร์  พันธุ์ครู                                 นายสุพจน์  ศิริพยัคฆ์

พงษ์ศักดิ์                โกวิท

นายพงษ์ศักดิ์  โสมาบุตร                     นายโกวิทย์  นุริศักดิ์

สสิ                  ตา

นางสสิระฉัตร  พันธุ์ครู                      นางสุพัตรา  สิงห์เจริญกิจ

Last modified: Thursday, 20 December 2018, 02:17 PM