กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

            สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 2 โรงเรียนกันทรวิชัย

บุคลากรกลุ่มสาระศิลปศึกษา 

ประกอบด้วย

นายสุภาพ  เนื่องโนราช
หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระศิลปศึกษา

                                                                   

 

พันธกิจกลุ่มสาระศิลปศึกษา์

                                          

เป้าประสงค์กลุ่มสาระศิลปศึกษา

 

กิจกรรมเด่นกลุ่มสาระศิลปศึกษา


Last modified: Thursday, 20 December 2018, 10:22 AM