กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

            สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
               ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนศาลาอนุสรณ์ โรงเรียนกันทรวิชัย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประกอบด้วย

นายนิรันติสุข  ภูนาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุนทร  วัฒนบุตร


Last modified: Thursday, 20 December 2018, 02:46 PM