กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 1 โรงเรียนกันทรวิชัย

อาคาร1

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ประกอบด้วย

แดง

นางอุทุมพร  สมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หำ               

นายไพรัตน์  หีบแก้ว

บัติ

นายสมบัติ  โพธิ์หล้า

น.ส.วรัญญา  โพธิ์สุวรรณ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        มุ่งมั่นจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 

พันธกิจกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         1.  จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกรายวิชา
         
2.  ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ
         3.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
         4.  ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความรัก  ความภูมิใจในความเป็นไทย  และยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         5.  ส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเป็นผู้บริโภคที่ดี  มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
         6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
         7.  ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
         8.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ภูมิปัญญาไทย

 

เป้าประสงค์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม    เก่งในทางวิชาการ
ตระหนักในความเป็นไทย  และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม


Last modified: Thursday, 20 December 2018, 11:00 AM