กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

            สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 2 โรงเรียนกันทรวิชัย

อาคาร 2

บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ประกอบด้วย

เอนก

นายเอนก  เตชะสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นุชอ๋อย

นางนุชติกานต์  อวิรุทธไพบูลย์                         นางนภาพร  เดชบุรัมย์

ตั้มจิ๋ม

นายกฤษดา  ซ้ายสุพันธ์                       นางสุพัตรา  เหล่าสมบัติ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

       การศึกษาคณิตศาสตร์ มุ่งให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ในทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเพียงพอ  เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงและส่งเสริมความเป็นเลิศในทางคณิตศาสตร์ต่อไป

 

พันธกิจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

      1. จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ  ความต้องการของนักเรียนและชุมชน
       2. พัฒนาระบบบริหาร และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
       3. พัฒนานักเรียน และบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน   ด้านคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Last modified: Friday, 18 August 2017, 11:50 AM