กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถานที่ตั้งกลุ่มสาระ

            สถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 2 โรงเรียนกันทรวิชัย

บุคลากรกลุ่มสาระ ประกอบด้วย

นางไกรษร  ศิริงาม
หัวหน้ากลุ่มสารุการเรียนรู้

พรรณวรีพร

                          นางกัญชลีพร  ยอดเพชร                                      นางพรรวรีพร  จันหาญ

วุฒิชัยกิ่งแก้ว

                        นายวุฒิชัย  เหล่าพิเดช                                          นางกิ่งแก้ว  ประจญกล้า

อรทัยอภิสิทธิ์

                                นางอรทัย  พรหมวิริยกุล                              นายอภิสิทธิ์  ทะแยง

พรพัน

นางพรพันธ์  ภูสอดเงิน

นางสาวนุจรินทร์  ภูสีฤทธิ์

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

      1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานแนวหน้าระดับภูมิภาค
      2. เน้นความเป็นผู้นำในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
      3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณธรรม

 

พันธกิจกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

     1. จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ
      2. ส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มสาระให้มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระอื่นในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน

เป้าประสงค์กลุ่มสาระวิทยาศาตร์

        นักเรียนมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  พร้อมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


Last modified: Wednesday, 26 December 2018, 10:27 AM